Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V GRAN CANARIA TRAVEL

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Gran Canaria Travel k osobným údajom získaným od Vás, našich klientov, pristupuje zodpovedne a snaží sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou a tak primerane chrániť osobné údaje svojich klientov. Podľa predmetného Nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach a prosíme, aby ste si ich preštudovali.

 Kto je prevádzkovateľom Osobných údajov?

Martin Smolen , fyzická osoba – podnikateľ podnikajúca podľa španielskeho  práva, so sídlom Calle Carmen Bordón López N°34, 35107 Juan Grande, Las Palmas, Šapnielsko, NIF: Y5666033C,  (ďalej len „Gran Canaria Travel“)

 Aké sú Kontaktné údaje prevádzkovateľa?

Adresa na zasielanie písomností: Calle Carmen Bordón López N°34, 35107 Juan Grande, Las Palmas, Šapnielsko

Telefonický kontakt: +34 635 232 849

Emailový kontakt: info@grancanariatravel.eu

všetky podrobné informácie týkajúce sa Gran Canaria Travel : www.grancanariatravel.sk

 Aké sú účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov?

Prevádzkovateľ Gran Canaria Travel spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 •  Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie vášho zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem  pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom zákonná povinnosť Gran Canaria Travel založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov  na účel  vedenia účtovnej agendy  a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť Gran Canaria Travel založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov  na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe  právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
 • Spracúvanie osobných údajov  za účelom poskytovania vernostného programu – bonusových a vernostných zliav do budúcna , kde je právnym základom oprávnený záujem klientov spoločnosti ako aj písomný súhlas klientov na takéto spracúvanie.
 •  Spracúvanie osobných údajov  na marketingové účely – zasielanie newsletterov a ev. spotrebiteľské súťaže. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

 Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov (čiže ktoré vaše údaje môžu byť u nás spracovávané)

 • Meno a Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Bydlisko, trvalé, príp. prechodné
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • Číslo cestovného dokladu (prípadne ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie účelu zmluvy -víza a pod.)
 • Všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo (len pre vybavenie víz a cestovného poistenia, ak sa vyžadujú)
 • Údaje o bankovom účte
 • Zdravotné údaje (zdravotné postihnutie pre zabezpečenie niektorej požadovanej služby napríklad špeciálna strava, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti)
 • Údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách (najmä na účely vernostných programov)

 Kto sú príjemcovia osobných údajov – komu Gran Canaria Travel  osobné údaje poskytuje?

Osobné údaje poskytujeme len výhradne zmluvným dodávateľom vami požadovaných služieb cestovného ruchu – dopravcovia, alebo naši partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb.

 Dochádza k prenosu osobných údajov do 3. krajín?

Áno,  ale výhradne len za účelom zabezpečenia plnenia vašej zmluvy v prípade, že si klient zájazd do takejto krajiny sám objedná a s prenosom vyjadrí výslovný súhlas, ktorý je nevyhnutne potrebný na plnenie zmluvy a na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť jeho ako dotknutej osoby.

 Aká je doba uchovávania osobných údajov?

Podľa Účelu na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Mimimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov  resp. do odvolania tohto súhlasu.

 Aké máte ako dotknutá osoba práva?

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú – právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov;
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú;
 • právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,  v prípade, že sú splanené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže;
 • právo na prenosnosť osobných údajov  inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky;
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.

Informácie o zdroji osobných údajov

Osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja: – všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.

Platné od 1.7.2019