Ochrana osobných údajov

Cestovná kancelária Gran Canaria Travel vynakladá maximálne úsilie pri dodržiavaní ochrany osobných údajov a súkromia. Cestovná kancelária Gran Canaria Travel je obchodnou značkou prevádzkovateľa Ing. Martin Smolen – Vantarix production, IČO 41024761.

Ochrana osobných údajov – zmluva o obstaraní zájazdu

Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde alebo akceptáciou zmluvy objednávateľom resp. vyplnením zmluvy prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária Gran Canaria Travel spracovávala jeho osobné údaje, za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovávanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve.

Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vyrovnania vzájomných práv a povinností zmluvných strán zmluvy. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:

  • Získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve.
  • Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred jeho začatím i po jeho skončení.
  • Využívanie vyššie uvedených údajov cestovnou kanceláriou pri spracúvaní podkladov potrebných na obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom cestovnej kancelárie, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia.
  • Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného zmluvou o obstaraní zájazdu.

Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Ochrana osobných údajov – newsletter

Návštevník stránky potvrdzuje vyplnením údajov a prihlásením sa na odber prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária Gran Canaria Travel  spracovávala jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, podpis, údaje o zájazdoch, cokies, IP adresa, údaje o aktivitách vykonávaných na internetovej adrese www.grancanariatravel.sk, podobizeň, zvukový a zvukovo-obrazový záznam) za účelom marketingových aktivít cestovnej kancelárie.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Návštevník stránky zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Osobné údaje návštevníka sú spracúvané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Cookies – pravidlá používania

Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá na Vašom pevnom disku počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve internetovej stránky. Súbory ukladajúce sa do priečinku Vášho prehliadača obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a určitý obsah. Pri nasledujúcej či opätovnej návšteve  stránky prehliadač zasiela informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Súbory cookies však nikdy neumožňujú zistenie osobných údajov akými je napr. meno, adresa, emailová adresa a podobne. Cookies všeobecne neslúžia k zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb.

Používaním internetovej stránky www.grancanariatravel.sk  a k nej pridružených subdomén a podporných stránok vyjadrujete súhlas s pravidlami používania cookies cestovnej kancelárie Gran Canaria Travel . V prípade nesúhlasu s pravidlami, nevyužívajte uvedené internetové stránky.

Cookies používané na internetovej stránke a k nej pridružených subdoménach a podporných stránkach slúžia na optimalizáciu výkonu a vzhľadu internetovej stránky, k využiteľnosti a poskytovaní informácií o produktoch a službách, výpočtu ceny a k nevyhnutným činnostiam zameraným na individuálne využívanie lokalít používateľom.

Cookies tretích strán sú užívané za účelom propagácie, reklamy a optimalizácie internetovej stránky cestovnej kancelárie a k nej pridružených subdomén a  podporných stránok. Cieľ a účel týchto cookies určuje tretia strana (Google, Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest a dalšie). Viac informácií získate na internetovýc stránkach jednotlivých spoločností v časti zásady ochrany súkromia a pravidlá používania služby.

Ak si neželáte, aby cestovná kancelária Gran Canaria Travel  používala súbory cookies na internetovej stránke cestovnej kancelárie a k nej pridružench subdoménach a podporných stránkach, deaktivujte túto funkciu vo Vašom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi Vášho prehliadača. Dôsledne Vás upozorňujeme, že funkčnosť internetovej stránky cestovnej kancelárie a k nej pridružených subdomén a  podporných stránok môže byť odmietnutím cookies obmedzená.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám a prenos do zahraničia

Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám s výnimkou prípadov, ktoré vymedzuje zákon (štátne orgány, súdne rozhodnutie a pod.) a našich externých dodávateľov ako sú hotely, dopravcovia, sprievodcovia, poisťovne a podobne, ktorí priamo zabezpečujú jednotlivé služby pre klientov cestovnej kancelárie Gran Canaria Travel.

Osobné údaje sú spracúvané výlučne na firemných počítačoch a serveroch v rámci informačných systémov, ku ktorým nie je možný prístup z verejných sietí a internetu. Ich spracovanie zabezpečujú oprávnené osoby – zamestnanci alebo sprostredkovatelia Gran Canaria Travel v súlade s ustanoveniami zákona. Naše služby si môžete zakúpiť prostredníctvom siete autorizovaných predajcov Gran Canaria Travel, ktorých zoznam je zverejnený na našich internetových stránkach. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú platné v plnom rozsahu aj pre našich províznych predajcov. Záleží nám na tom, aby bolo vaše súkromie v maximálnom bezpečí.

V zákazníckej činnosti cestovnej kancelárie Gran Canaria Travel najčastejšie ide o zabezpečovanie služieb v zahraničí. Obchodným partnerom v zahraničí, ktorí pre našich zákazníkov zabezpečujú tieto služby (hotelieri, miestni touroperátori, letecké spoločnosti a pod.), poskytujeme osobné údaje v rozsahu nutnom na zabezpečenie zakúpenej služby. Napríklad v prípade rezervácie hotelového ubytovania väčšinou postačuje meno, priezvisko a bydlisko dotknutej osoby, alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, ak ide o dieťa, na ktoré sa uplatňuje detská zľava.

Naše webové stránky môžu odkazovať na obsah prevádzkovaný tretími stranami, za ktorý cestovná kancelária Gran Canaria Travel nenesie zodpovednosť. Preto je potrebné uistiť sa o spôsobe ochrany osobných údajov, ktoré im poskytujete, priamo u týchto prevádzkovateľov.